Obec Hlohovec
Naposledy aktualizováno: 28.5.2019

Základní informace:

Registra?ní poplatky

  • d?ti, studenti do 15 let : 20,- K? na 365 dní
  • důchodci:                      30,- K? na 365 dní
  • ostatní ?tená?i:               40,- K? na 365 dní
  • důchodci nad 70 let:        zdarma

Další poplatky:

Tisk -  1 list /formát papíru A4/: 2,-K?

Knihy a ?asopisy z naší knihovny si může půj?ovat každý registrovaný uživatel na dobu 31 dní. Po uplynutí této lhůty je pot?eba půj?ené materiály vrátit, p?ípadn? požádat (osobn?, telefonicky nebo e-mailem) o prodloužení výpůj?ky ?? prodloužit lze 2x, a to pouze pokud není kniha žádána dalším ?tená?em.

Za opožd?né vrácení výpůj?ky se platí sank?ní poplatky, a to ve výši:

  1. bez upomínky po 33 dnech:                        10,-k?
  2. 1.písemná upomínka /po 62 dnech/:            20,-k?
  3. 2.písemná upomínka                                             40,-k?
  4. doporu?ený dopis                                       50,-k?

Náhrady

za ztracený,poškozený dokument ....... plná hodnota po?izovací ceny

Seznam ?asopisů odebíraných v roce 2016:

ABC - ?trnáctideník pro mládež

?asopisy z darů od ?tená?ů:

Auto 7 -m?sí?ník o motorismu

KOKTEJL - ?asopis o cestování a zajímavostech ze sv?ta

Už vím pro? - ?asopis plný zajímavostí a informací o sv?t? kolem nás, pro mládež

Všechny ?asopisy jsou aktualní, v?tšinou do dávány se zpožd?ním pouze 1 m?síce.

Knihovní ?ád Obecní knihovny Hlohovec

Knihovní ?ádObecní knihovny Hlohovec,
okres B?eclav, organiza?ní složka Obce Hlohovec ?. 1/2004   vydaný ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona ?. 257/2001 Sb., o knihovnách (knihovní zákon), v souladu se z?izovací listinou Obecní knihovny Hlohovec, okres B?eclav, organiza?ní složka Obce Hlohovec, schválenou zastupitelstvem obce pod ?.j. 1844/2002 dne 12.12.2002 a na základ? schválení radou obce dne  21. ?íjna 2004.